ด่านศุลกากรกันตัง
Kantang Customs House

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่นสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก และของติดตัวผู้โดยสาร การคืนอากรที่มิใช่กรณีมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งการควบคุม และตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออก สินค้าถ่ายลำ สินค้าผ่านแดน และของติดตัวผู้โดยสารตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตประกอบการเสรี (เขตอุตสาหกรรมส่งออก) ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. สืบสวนและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารต่างๆ หลังผ่านพิธีการทางศุลกากร

4. ดำเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร ของกลางและของตกค้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ

5. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกซึ่งสินค้าและของติดตัวผู้โดยสาร รวมทั้งจัดทำประเมินผลพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านศุลกากรเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง

6. ประสานงานให้ความร่วมมือ และให้คำปรึกษาแนะนำในการอำนวยความสะดวก ด้านการค้าชายแดน

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานออกเป็นดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่

(1.) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบุคลากร งานงบประมาณ งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ และการจัดซื้อจัดจ้าง งานประชุม งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และงานเลขานุการของด่านศุลกากร

(2.) จัดทำโครงการ/แผนงาน และแผนปฏิบัติงานตามโครงการ/แผนงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารของกรมศุลกากร รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินการ

(3.) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การรับชำระภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา การรับ-จ่ายและนำส่งเงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น จัดทำรายงานและงบการเงิน บันทึกข้อมูลสถิติการจัดเก็บรายได้ เก็บรักษาและจำลองเอกสารทางการเงิน รวมถึงเก็บรักษาและรับฝากสิ่งของมีค่าของหน่วยงานภายในด่านศุลกากร

(4.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ส่วนบริการศุลกากร มีหน้าที่

(1.) ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่นสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก และของติดตัวผู้โดยสาร การคืนอากรที่มิใช่กรณีตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออก สินค้าถ่ายลำ สินค้าผ่านแดน และของติดตัวผู้โดยสารตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

(2.) ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร การควบคุมและตรวจสอบสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเขตประกอบการเสรี (เขตอุตสาหกรรมส่งออก) ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

(3.) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกซึ่งสินค้า รวมทั้งจัดทำประเมินผล พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านศุลกากรเพื่อใช้บริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

(4.) ดำเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร ของกลางและของตกค้างที่อยู่ในความรับผิดชอบรวมถึงการขอเบิกสินบนรางวัล และค่าภาระติดพันต่างๆ

(5.) เร่งรัดการจัดเก็บภาษีอากร รวมถึงการจำลองเอกสารและออกใบรับรองต่างๆ

(6.) ประสานงาน ให้ความร่วมมือ และให้คำปรึกษาแนะนำในการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรและการค้าชายแดน

(7.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานออกเป็นดังนี้

2.1 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 มีหน้าที่

(1.) ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น สำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก การคืนอากรที่มิใช่กรณีตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(2.) ควบคุมและตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออก สินค้าถ่ายลำ สินค้าผ่านแดนและของติดตัวผู้โดยสารตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3.) ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตประกอบการเสรี (เขตอุตสาหกรรมส่งออก) ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(4.) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกซึ่งสินค้ารวมทั้งจัดทำประเมินผลพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านศุลกากรเพื่อใช้บริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

(5.) ดำเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร ของกลางและของตกค้างที่อยู่ในความรับผิดชอบรวมถึงการขอเบิกเงินสินบนรางวัล และค่าภาระติดพันต่างๆ

(6.) เร่งรัดการจัดเก็บภาษีอากร เรียกเก็บภาษีอากรเพิ่มเติม คำนวณเงินเพิ่ม เบี้ยปรับและดอกเบี้ย รวมทั้งออกแบบแจ้งการประเมินภาษีอากร

(7.) จำลองเอกสาร และออกใบรับรองต่างๆ

(8.) ประสานงาน ให้ความร่วมมือ และให้คำปรึกษาแนะนำในการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรและการค้าชายแดน

(9.) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 มีหน้าที่เช่นเดียวกับ ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1

3. ส่วนควบคุมทางศุลกากร มีหน้าที่ดังนี้

(1.) สืบสวนปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ และดำเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารต่างๆ หลังผ่านพิธีการทางศุลกากร

(2.) ควบคุมและตรวจสอบสิ่งของ ยานพาหนะ และบุคคลที่ผ่านเข้า-ออกประเทศในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ควบคุมและตรวจตราการบรรทุกและขนถ่ายของที่นำเข้าและส่งออก รวมถึงการจัดเก็บอากรปากระวางสำหรับของที่นำเข้าผ่านเขตแดนทางบก ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

(3.) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกซึ่งสินค้าและของติดตัวผู้โดยสารรวมทั้งจัดทำ ประเมินผลพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านศุลกากรเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านการสืบสวนและปราบปรามรวมถึงด้านการควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร

(4.) ควบคุมและตรวจสอบของติดตัวผู้โดยสาร จัดเก็บภาษีอากรและอากรปากระวางสำหรับของติดตัวผู้โดยสาร รวมถึงการตรวจสอบของติดตัวผู้โดยสารเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของนักท่องเที่ยว

(5.) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานออกเป็น ดังนี้

3.1 ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม มีหน้าที่

(1.) สืบสวนและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

(2.) ดำเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารต่างๆ หลังผ่านพิธีการทางศุลกากร

(3.) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกซึ่งสินค้าและของติดตัวผู้โดยสาร รวมทั้งจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านศุลกากรเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านการสืบสวนและปราบปราม

(4.) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร มีหน้าที่

(1.) ควบคุมและตรวจสอบสิ่งของ ยานพาหนะ และบุคคลที่ผ่านเข้า-ออกประเทศในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ควบคุมและตรวจตราการบรรทุกและขนถ่ายของที่นำเข้าและส่งออก รวมถึงการจัดเก็บอากรปากระวางสำหรับของที่นำเข้าผ่านเขตแดนทางบกเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

(2.) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกซึ่งสินค้า รวมทั้งจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านศุลกากรเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านการควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร

(3.) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 26 สิงหาคม 2558 14:50:39

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรกันตัง
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ